Over ons

Missie, visie, milestones en veel meer…

TDC Groep is opgericht in december 1999 als organisatieadvies en interim-managementbureau. De spin-off is ontstaan vanuit Van Faassen Korf & Partners in samenwerking met de Universiteit Twente via de TOP-ondernemingsregeling. Deze spin-off is uitgegroeid tot een onderneming van ongeveer 400 medewerkers werkzaam in 5 verschillen branches: Bouw, Industrie, Horeca, Techniek en Engineering. Binnen deze branches beschikken we over meerdere specialistische disciplines.

TDC Groep is een specialistische personele dienstverlener, welke zich bezighoudt met detachering en uitzending van personeel, projectmatig oplossingen, werving en selectie, verzuimmanagement en scholing. Daarnaast bieden wij kwalitatieve jobcoaching aan onze opdrachtgevers.

Missie

Happy Employees lead to happy Customers.” Een uitgangspunt dat continu terug keert bij de TDC Groep in het verbinden van medewerkers, klanten en relaties.

Visie

TDC Groep handelt vanuit partnership, het opbouwen van langdurige relaties. Respect, integriteit, transparant zaken doen en verantwoordelijkheid nemen, zijn kernwaarden die hierbij passen en in ons DNA zitten. De kwaliteit van dienstverlening naar onze medewerkers moet goed zijn, alléén dan kan TDC Groep een toegevoegde waarde leveren aan haar opdrachtgevers. De toegevoegde waarde bestaat uit de kennis en vaardigheden van onze medewerkers, capaciteitsproblematiek oplossen en faciliteren in opleidingen, gereedschap, huisvesting en vervoer. Het hele proces moet veilig verlopen, met plezier en tegen een eerlijke prijs.

Passie

TDC medewerkers zijn doeners, weten van aanpakken, zijn sociaal denkend, doen hun werk met plezier en willen een vakman zijn, waar nodig werken ze voor een diversiteit aan klanten. De  houding van onze medewerkers is dienst- en service verlenend.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

TDC Groep gaat voor een goed resultaat, niet alleen economisch, maar ook in sociaal en ecologisch opzicht. Daarom hanteert TDC Groep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als haar integrale visie op het ondernemerschap. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen nemen we de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. We maken bewuste keuzes om een verantwoorde balans te bereiken tussen de ecologische kwaliteit van het leefmilieu (Planet), het welzijn van mensen binnen en buiten de onderneming (People) en het economisch rendement (Profit). TDC Groep wil zich daarbij richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij, nu en in de toekomst.

Sociaal ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid

TDC Groep heeft zich mede ten doel gesteld dat zij werk wil creëren voor mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. TDC Groep heeft als doelstelling om jaarlijks minimaal 12 medewerkers aan duurzaam werk of een stage plaats te helpen. Daarnaast steunen we initiatieven die zich inzetten voor een betere leefomgeving.

TDC Groep heeft in 2010 Stichting Jobcoaching Nederland opgericht, waar kandidaten met een achterstand op de arbeidsmarkt en maatschappelijke ladder worden begeleid naar onbetaald of betaald werk. Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de gemeenschap. We bieden drop-outs binnen het LBO/MBO onderwijs, een opleiding en een baan onder professionele begeleiding, binnen het initiatief van Bewustbbl.nl. Hiermee is TDC Groep gestart in juni 2019.

Millieu

TDC Groep is zich bewust dat er een milieubeleid moet zijn, en dat zij hierin moet bijdragen om tot verbetering te komen. Jaarlijks wordt dit meegenomen in onze beoordeling en worden er nieuwe doelstellingen geformuleerd. Onze klanten hanteren NEN 14001 en zijn hiervoor gecertificeerd, TDC Groep volgt deze norm als uitgangspunt.

Veiligheid en arbeidsomstandigheden

TDC Groep heeft een aantal kernactiviteiten waar veiligheid voorop staat. Het welzijn van onze medewerkers moet zijn gewaarborgd op de locaties waar zijn werken. Dit doen we altijd samen met onze opdrachtgevers. TDC Groep heeft haar eigen richtlijnen conform Veiligheid Certificering Uitzendondernemingen (VCU) en houdt jaarlijks een actualisatie van de risico-inventarisatie en evaluatie door een externe inspectie instelling. Leiding en toezicht ligt bij onze opdrachtgevers, zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de risico’s die onze medewerkers lopen. Onze opdrachtgevers geven de veiligheidsinstructies voorafgaande aan het te starten van het werk of een project en kunnen TDC Groep een risico-inventarisatie overhandigen van de organisatie en werkplek.  TDC Groep en haar opdrachtgevers investeren in een werkomgeving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en waarbij de wettelijke voorschriften op het gebied van arbozorg in acht genomen worden.

Kwaliteitsborging

TDC Groep heeft het NBBU lidmaatschap met de daarbij behorende verplichting, dat er jaarlijks wordt ge-audit op het toepassen van NBBU CAO en antidiscriminatie richtlijn. Tevens neemt TDC Groep deel aan het Stichting Fonds voor de Uitzendbranche (SFU).

TDC Groep wordt met enige regelmaat getoetst en gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en is opgenomen in het SNA register. Dit SNA register borgt de inlenersaansprakelijkheid op belastingheffingen en sociale premies van onze opdrachtgevers.

TDC Groep voldoet aan de PayOK norm en staat geregistreerd in het PayOK register. Deze norm borgt het juist toepassen van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI), de juistheid van de personeels- en loonadministratie, aangiften en afdrachten richting de belastingdienst in het kader van de Wet aanpak Schijnconstructies (WAS), Wet inlenersaansprakelijkheid, naleving van de NBBU CAO en de verplicht gestelde pensioenfondsen.

Team

Ons team bestaat uit professionals die kunnen verbinden, plannen, organiseren en administreren en dit alles met een lach uitvoeren. Het team draagt zorg voor de vacatures in de Bouw, Techniek, Industrie, Engineering en Horeca en werft nieuwe collega’s voor deze disciplines, om het vervolgens door te ontwikkelen.

Dit alles wordt ondersteund met medewerkers die elke dag, 7 dagen per week, de planning bijhouden van zowel opdrachtgevers als medewerkers. Planning blijft altijd weer een uitdaging.

Om alles goed en efficiënt vast te leggen heeft TDC een loon- en personeelsadministratie die grotendeels digitaal werkt voor het maken van overeenkomsten en het verwerken en factureren van uren. Daarbij zorgt zij ervoor dat het allemaal compliant blijft en dat we blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van onder meer SNA, NEN en PayOK.

Milestones

December, 1999

Van Faassen Korf & Partners

Oprichting van Van Faassen Korf & Partners activiteit organisatieadvies en interim management - 2 medewerkers
December, 1999
Juli, 2001

Connection Care

oprichting Connection Care B.V. activiteit detacheren in de bouw tevens onder de handelsnaam Tri Di Care, 25 medewerkers
Juli, 2001
Augustus, 2003

Bouw Consulting Nederland

Bouw Consulting Nederland B.V. activiteit tekenwerkzaamheden en advies in de bouw, 38 medewerkers
Augustus, 2003
Augustus, 2006

Praktijkflex

oprichting Praktijkflex B.V. activiteit uitzenden in metaal en bouw, 75 medewerkers
Augustus, 2006
Juli, 2011

Serviza

Oprichting Serviza Beheer B.V. alle vorige handelsnamen verdwijnen, TDC Groep als handelsnaam wordt geïntroduceerd, 123 medewerkers.
Juli, 2011
Juli, 2014

MB Hotelservice

overname MB Hotelservice, activiteit detachering in de horeca, TDC Horecadiensten, 162 medewerkers
Juli, 2014
Januari, 2016

TDC Techniek

nieuwe branche toegevoegd, uitzenden in de techniek, TDC Techniek, 227 medewerkers
Januari, 2016
December, 2019

20 jarig jubileum

20 jarig bestaan TDC Groep, 353 medewerkers
December, 2019